Практичне керівництво «Фібриляція і тріпотіння передсердь»

Важливою подією для кардіологів, терапевтів, лікарів з функціональної діагностики та суміжних спеціальностей в Україні стала поява практичного керівництва «Фібриляція і тріпотіння передсердь» (за редакцією О. Жарінова і В. Куця. – К., «Четверта хвиля»,  2022. – 244 с.). У книзі детально викладено сучасний стан діагностики та лікування фібриляції передсердь – найпоширенішого порушення ритму серця в сучасному світі. Настанови щодо ведення пацієнтів з цією аритмією оновлюються кожні 3-4 роки.

Особливу увагу приділено проблемам електро- і ехокардіографічної діагностики, а також суперечливим аспектам ведення пацієнтів, зокрема, щодо стратифікації ризику ускладнень, виявлення безсимптомних аритмій, визначення стратегії лікування, потреби в антитромботичній терапії, ролі катетерних втручань. Матеріал книги базується на узгоджених міжнародних рекомендаціях останніх років, положення яких ґрунтовно проаналізовано і адаптовано до вітчизняних реалій. Крім того, у керівництві міститься значний обсяг оригінальних ілюстрацій. Загалом, українські лікарі отримали компактну книгу, яка за своєю структурою, наповненням і способом викладення матеріалу базується на найкращому світовому досвіді.

Найвагоміший внесок у підготовку книги внесли співробітники, колишні та теперішні аспіранти кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П.Л. Шупика, для якої тема фібриляції і тріпотіння передсердь протягом багатьох років є пріоритетним напрямком наукового пошуку. Частину розділів підготовлено співробітниками ДУ «Інститут серця МОЗ України», а також кафедри променевої діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького. При написанні книги значною мірою використано результати власних досліджень колективу авторів.

Книга призначена для післядипломної підготовки кардіологів, терапевтів і лікарів з функціональної діагностики. Планується провести її презентацію на Х реєстровій науково-практичній конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб» 17-18 березня 2022 року.