Кафедра кардіології Запорізької медичної академії післядипломної освіти

Кафедра кардіології заснована в м. Запоріжжі в липні 1976 р.

Завідуючим кафедрою з часу заснування і по 2004 рік був Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор Селівоненко Василь Гуринович.
У 1966 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Електроліти (калій і натрій) сироватки крові, сечі та слини при хронічній серцевій недостатності» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Біохімічна та інструментальна характеристика міокардіодистрофій». У 1992 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».

Селівоненко В.Г. був автором більш 300 наукових робіт, у тому числі 2 монографій, 7 учбових посібників, 6 винаходів. Наукові інтереси кафедри під час керівництва професора Селівоненко В.Г. були досить різноманітні, однак головна тема досліджень – ішемічна хвороба серця (фактори ризику, патогенез, лікування, в тому числі і нетрадиційні методи лікування), гіпертонічна хвороба і симптоматичні артеріальні гіпертензії, міокардіодистрофії і хронічна недостатність.

В різні роки на кафедрі плідно працювали: д.мед.н., професор Сиволап В.Д. (1976-1992 рр.), к.мед.н., доцент Овчаренко В.Т. (1976-1996 рр.), к.мед.н., доцент Кармазь І.Ф. (1976-1987), к.мед.н., доцент Зеленська Л.М. (1976-1980), д.мед.н., професор Медведєва В.М. (1981-1993), к.мед.н., доцент Морозов О.І. (1980-1992), к.мед.н., доцент Порада Л.В. (1992-2011).

З 2005 року і по теперішній час кафедру кардіології очолює д.мед.н., професор Доценко Микола Якович – висококваліфікований клініцист, із широким діапазоном наукових досліджень. У 1983 р. з успіхом захистив кандидатську дисертацію, у 1996 р. – докторську дисертацію. У званні професора затверджений у 2003 р. Доценко М.Я. є автором 330 наукових праць, має шість винаходів, 9 монографій, 9 посібніків.

В даний час професорсько-викладацький склад кафедри кардіології:

завідуючий кафедрою д.м.н., професор Доценко М.Я.;

доценти: к.мед.н. Боєв С.С., к.мед.н. Шехунова І.О., к.мед.н. Молодан О.В., к.мед.н. Герасименко Л.В.

асистенти: -к.мед.н. Малиновська О.Я., к.мед.н. Дєдова В.О..

На кафедрі виконані наступні кафедральні НДР: «Порівняльна оцінка ЕКГ, зареєстрованої в різних системах відведень у хворих на стенокардію» (1977-1979 р.р.), «Діагностична цінність ортостатичної проби для виявлення прихованої вінцевої недостатності» (1980-1981), «Роль деяких факторів ризику у патогенезі ішемічної хвороби серця у робітників трансформаторного підприємства» (1982-1986), «Взаємозв’язок між біоелектричною, механічною активністю міокарда, гемодинамікою і деякими гормональними системами у хворих кардіоміопатіями» (1986-1990), «Вивчення структури здоров’я робітників комбінату комунальних підприємств ПО « Дніпроенерго» та ви­рішення задач профілактики захворювань» (1991-1992), «Особливості розвитку та клінічного перебігу різних форм хронічної ІХС з розробкою індивідуального підходу до лікування хворих» (1993-1996), «Вплив антиангінальної терапії на перекисне окислення ліпідів і антиоксидантну систему у хворих на стабільну стенокардію напруги» (1997-1999), «Оцінка впливу деяких інгибіторів ангіотензинперетворюючих ферментів на гемодинаміку у хворих на хронічну серцеву недостатність» (2000-2004), «Клініко-психологічні і патогенетичні аспекти корекції дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця і гіпертонічну хворобу» (2005-2010), «Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих зі стигмами та фенотипами дисплазії сполученої тканини» (2011-2014).

На цей час професор М.Я. Доценко очолює кафедральну наукову роботу: «Стан пружноеластичних властивостей судин, кардіогемодинаміки, коливання артеріального тиску, їх вплив на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію та можливості лікування» 2015-2019 рр.

За період існування кафедри виконано і успішно захищено 3 докторських і 20 кандидатських дисертацій. За ці роки на кафедри було підготовлено 8 аспірантів і 49 клінічних ординатори. В останні роки кафедра на контрактній основі проводить підготовку в клінічний ординатурі іноземних громадян з Йорданії, Еквадору, Шрі-Ланки, Грузії, Лівану, Палестини, Египту, Марокко, Тунісу.

Клінічні бази кафедри:

9 міська клінічна лікарня – кардіологічне відділення на 40 ліжок, КУ ”Обласний медичний цент серцево-судинних захворювань” ЗОР, ЦП № 1 Хортицького району м.Запоріжжя.

Викладачі кафедри надають лікувальну, консультативну допомогу в пiдроздiлах полiклiнiки та стаціонару, також на виїздах у райони.

На кафедрі учбовий процес проводиться в аудиторії на 50 місць, кабінеті завідуючого кафедрою, а також у 4 учбових кімнатах і в 2 кабінетах функціональної діагностики. Викладання ультразвукової діагностики в кардіології проводиться к.мед.н., доцентом Молоданом О.В. в КУ ”Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань” ЗОР.

На кафедрі кардіології проводяться наступні цикли:

 • Амбулаторна кардіологія.
 • Передатестаційний цикл з функціональної діагностики.
 • Передатестаційний цикл з кардіології.
 • Спеціалізація по кардіології.
 • Спеціалізація по функціональній діагностиці.
 • Ультразвукова діагностика в кардіології.
 • Невідкладна кардіологія.
 • Терапевтичні аспекти функціональної діагностики.
 • Стажування з кардіології.
 • Стажування з функціональної діагностики.
 • Питання кардіології в практиці сімейного лікаря.

По всім циклам розроблені тематичні та учбові плани лекцій і практичних занять, складені та затверджені на методичних нарадах кафедри методичні розробки лекцій і практичних занять, перелік рекомендованої літератури. Поряд із традиційним навчанням на кафедрі розробляються і впроваджуються нові форми і методи учбової роботи: семінари, ділові ігри, вирішення конкретних ситуаційних задач, лекції-дискусії, оглядові лекції до теоретичних проблем кардіології, проблемні лекції.

Оснащення кафедри технічними засобами навчання та лікувально-діагностичною апаратурою: комп’ютери, принтер, тренажер “Вітім”, мультімідійний проектор, ноутбук, веб – камера. Електрокардіограф багатоканальний, поліграф, реоплетизмограф, електрокардіоаналізатор, ехокардіограф з М -, В- і кольоровим Д-режимами, лазерна установка, апарат “Олімп”, апарат моніторінгу артеріального тиску.

Веб-сторінка: http://zmapo.edu.ua/index.php/cardio